STT Họ và tên giáo viên

Năm

sinh

Phụ trách lớp Kiêm nhiệm Số điện thoại Email
1 Nguyễn Văn Hương 1969 HT 0918574305 nghuong1969@gmail.com
2 Đào Quốc Tuấn 1980 PHT 01682270750 dqtuan.thbp2@gmail.com
3 Võ Thị Diễm Thuý 1979 1A1 TT –Tổ 1 0945654370 vtdthuy.thbp2@gmail.com
4 Võ Thị Lan Anh 1982 1A2 Tổ 1 0979520053 vtlanh.thbp2@gmail.com
5 Nguyễn Thị Hồng Dung 1979 3A2 Tổ 3 0979535233 nthdung.thbp2@gmail.com
6 Lê Minh Phụng 1972 Mỹ thuật Tổ 1 0942330214 lmphung.thbp2@gmail.com
7 Nguyễn Thị Thu Trang 1985 TPT đội Tổ 1 01627860422 ntttrang.thbp2@gmail.com
8 Nguyễn Văn Cưu 1974 1B+2B Tổ 2 0986850063 nvcuu.thbp2@gmail.com
9 Trịnh Thị Gọn 1980 2A1 Tổ 2-TT 0945881108 ttgon.thbp2@gmail.com
10 Nguyễn Thị Năm 1967 1A3 Tổ 2 ntnam.thbp2@gmail.com
11 Phạm Quốc Thái 1983 Thể dục Tổ 2 0986830225 pqthai.thbp2@gmail.com
12 Nguyễn Thị Mai 1990 TV+TB Tổ 2 01653256505 ntmai.thbp2@gmail.com
13 Vũ Thị Minh Huệ 1980 3A1 TT –Tổ 3 0979873369 vtmhue.thbp2@gmail.com
14 Trần Thị Bé 1966 3A2 Tổ 3 01259655666 ttbe.thbp2@gmail.com
15 Tống Văn Đậm 1968 3A3 Tổ 3 01667890772 tvdam.thbp2@gmail.com
16 Nguyễn Đình Lê 1964 3B Tổ 3 0917543479 ndle.thbp2@gmail.com
17 Dương Văn Nhận 1989 T.Anh Tổ 3 0939315720 dvnhan.thbp2@gmail.com
18 Phạm Văn Danh 1968 4A1 TT –Tổ 4 0919630086 pvdanh.thbp2@gmail.com
19 Trương Thị Út 1981 5A3 Tổ 5 01673175484 ttut.thbp2@gmail.com
20 Phan Thị Thu Sương 1982 4A3 Tổ 4 0986830224 pttsuong.thbp2@gmail.com
21 Trịnh Thị Bé Trúc 1990 Tin học Tổ 4 01649577946 ttbtruc.thbp2@gmail.com
22 Trần Thị Thuý Nhiều 1980 5A1 TT –Tổ 5 01259712202 tttnhieu.thbp2@gmail.com
23 Lý Hồng Liên 1979 5A2 Tổ 5 0919947719 lhlien.thbp2@gmail.com
24 Phạm Minh Đức 1970 5B+4B Tổ 5 0919830616 pmduc.thbp2@gmail.com
25 Phạm Hồng Tuấn 1973 AN Tổ 5 0979661498 phtuan.thbp2@gmail.com
26 Phan Văn Beo 1965 PGĐ-GV Tổ 5 0913669542 pvbeo.thbp2@gmail.com
27 Nguyễn Ngọc Kim Thơ 1984 KT-VT TT-Tổ VP 01646944165 nnkimtho.thbp2@gmail.com
28 Tống Văn Quốc 1984 YTHĐ-TQ 0949687091 tvquoc.thbp2@gmail.com